ARTISTE PEINTRE 1825-1920

Dit jaar is het de honderdste sterfdag van Carel Jozeph Grips. Deze schilder, die een groot deel van zijn leven in Vught heeft gewoond en gewerkt, heeft een groot aantal genrestukken, stillevens en landschappen op zijn naam staan die te zien zijn in tal van musea. Carel Jozeph was daarnaast de aartsvader van een Vughtse kunstenaarsfamilie. Zo leidde hij zijn zonen Ernst en Frits op tot kunstschilders en kwamen ook zijn kleinkinderen Charles, Wies en Pieter terecht in de wereld van de kunst. Carel Jozeph Grips en zijn familieleden zijn echter in beperkte kring bekend. Dit was de aanleiding om de stichting C.J.Grips in het leven te roepen.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het behoud en de verspreiding van het erfgoed van C.J. Grips en zijn kunstenaarsfamilie, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en stimuleren van activiteiten die zien op het behoud van het erfgoed van de kunstschilder en zijn kunstenaarsfamilie. Tevens houdt de stichting zich bezig met de verspreiding en promotie van het erfgoed van C.J. Grips en zijn kunstenaarsfamilie.

Beheer en besteding vermogen
De stichting beschikt thans nog niet over eigen vermogen. De tot op heden gemaakte kosten, zoals de notariskosten, worden gedragen door de bestuurders van de stichting.

Beloning bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Het verwerven van gelden
De stichting heeft zich bij de oprichting ten doel gesteld om vermogen te vormen via:

  • giften en donaties.
  • subsidies en sponsorbijdragen.
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.


Eind dit jaar, begin volgend jaar worden diverse fondsen en bedrijven benaderd om een bijdrage te leveren aan de kosten van het herdenkingsproject.

Bankrekeningnummer
Stichting Grips
NL44 RABO 0350 2208 67

Beleidsplan
In 2020 – het waarin de honderdste sterfdag van C.J. Grips wordt herdacht – wil de stichting op een aantal uiteenlopende manieren aandacht schenken aan het leven en werk van deze getalenteerde kunstschilder. U leest hier meer over onder het kopje activiteiten.

De stichting wilt in samenwerking met de gemeente Vught en een aantal Vughtse instellingen een viertal gerichte activiteiten gaan ontplooien:

  • Het uitgeven van een boek over het leven en werk van Carel Jozeph Grips.
  • Een korte documentaire over zijn leven en werk.
  • Een expositie over de kunstschilder in het Vughts Historisch Museum.
  • Een professionele website ten behoeve van de stichting.

Financiële verantwoording

De stichting is opgericht op 6 december 2019 waardoor er sprake is van een verlengd boekjaar. De staat van baten en lasten en een balans zijn derhalve nog niet opgemaakt. In het kader van het herdenkingsjaar gaat de stichting een aantal fondsen, instellingen en bedrijven benaderen voor een bijdrage in de kosten van de eerdergenoemde projecten. De kosten van deze projecten zijn begroot op ruim 37.000 euro. De stichting beschikt thans nog niet over eigen vermogen. De tot op heden gemaakte kosten, zoals de notariskosten, worden gedragen door de bestuurders van de stichting.

Klik hier om de jaarrekening van 2020 te bekijken.

Activiteiten
Op het moment is de stichting bezig met de voorbereidingen van de in het beleidplan genoemde activiteiten.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: de heer A.C.M. Mutsaars
Secretaris: Jan Schreuder
Penningmeester: Willy van Lent

De documentaire van C.J. Grips
U kunt hieronder de documentaire van C.J. Grips bekijken.

Donateurs

De donateurs van Stichting C.J. Grips

Donateurs

De donateurs van Stichting C.J. Grips