CONTACT OPNEMEN

Contact opnemen
De stichting heeft ten doel het behoud en de verspreiding van het erfgoed van C.J. Grips en zijn kunstenaarsfamilie, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en stimuleren van activiteiten die zien op het behoud van het erfgoed van de kunstschilder en zijn kunstenaarsfamilie. Tevens houdt de stichting zich bezig met de verspreiding en promotie van het erfgoed van C.J. Grips en zijn kunstenaarsfamilie.

Beheer en besteding vermogen
De stichting beschikt thans nog niet over eigen vermogen. De tot op heden gemaakte kosten, zoals de notariskosten, worden gedragen door de bestuurders van de stichting.

Beloning bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Het verwerven van gelden
De stichting heeft zich bij de oprichting ten doel gesteld om vermogen te vormen via:

  • giften en donaties.
  • subsidies en sponsorbijdragen.
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.


Eind dit jaar, begin volgend jaar worden diverse fondsen en bedrijven benaderd om een bijdrage te leveren aan de kosten van het herdenkingsproject.

Contact openemen
Door middel van het onderstaande contact formulier kan u contact met ons opnemen.